מכתב השני מגלעד ארדן, השר להגנת הסביבה

להורדת הקובץ ב-PDF: מכתב מהשר לגרמן 9.8.12

השר להגנת הסביבה

כ”א אב, תשע”ב
9 אוגוסט, 2012

 לכבוד
גב’ יעל גרמן
ראש עיריית הרצליה

שלום רב,

הנדון: טיילת החוף זבולון בהרצליה
סימוכין: מכתבך מיום 6.8.12

מכתבך בהסימוכין התקבל במשרדי.  הריני להשיבך כדלקמן:

  1. תכנית הר/253 א’ – תכנית המתאר למרחב תכנון העיר הרצליה (להלן – התכנית) מחלקת את השטח עליו היא חלה ליעודים שונים.  בכלל זה, קובעת התכנית תכליות שונות המותרות על פיה בהתאם לחלוקת ליעודים שנקבעו בה.  מכח התכנית, הוציאה רשות הרישוי של הועדה המקומית הרצליה ביום 26.6.11 היתר לבניית טיילת ופארק חופי הכולל שבילים מרוצפים, קירות תמך, תשתיות גינון והשקיה וכן סככת צל בשטח של 198 מ”ר (להלן – ההיתר).  ההיתר שניתן חל על איזור שפת הים כפי הוגדר בתכנית.
  2. במסגרת התכנית נקבע לוח חלוקה לאזורים אשר קובע הוראות שונות בהתאם לאזורים המפורטים בו.  סעיף 23 בלוח החלוקה מתייחס לאזור שפת הים ומהאמור בו עולה כי בטרם יינתן היתר בניה באיזור שפת הים, תוכן תכנית מפורטת מיוחדת לפיתוח שפת הים או כפי שתאשר הועדה המקומית בהסכמת הועדה המחוזית.  אין חולק כי ההיתר ניתן על ידי רשות הרישוי של הועדה המקומית הרצליה ולפיכך ניתן בניגוד להוראות שעניינן בניה באיזור חוף הים, כפי שנקבעו בלוח החלוקה לאזורים.
  3. החשיבות לקיום הליך תכנוני כפי שנקבעו בלוח החלוקה לבנייה באיזור שפת הים ברורה – אזור שפת הים הינו משאב ציבורי מוגבל ורגיש מבחינה סביבתית ולפיכך קיימת חשיבות רבה לשמירה עליו ולקביעה מושכלת של השימושים המותרים בו לרווחת כלל הציבור.  בכלל זה, ראוי כי החלטות תכנוניות שעניינן בניה בסמוך לחוף הים יתקבלו בהתאם להליכי האישור שבקבעו לגבי אזור זה בתכנית, על ידי מוסדות התכנון המתאימים ותוך פיקוח נאות, בקרה ושקיפות ציבורית.
  4. יצוין כי בפסק הדין השניתן בעת”מ 1197-09 מפלגת הירוקים ואח’ נ’ ו. ערר מחוזית לתכנון ובנייה ואח’, ממנו ציטטת במכתבך, דחה בית המשפט את טענת העותרים לפיה לעירייה יש כר של סמכות בלתי מוגבלת לבנות ללא בקרה ושקיפות באיזור חוף הים.  בית המשפט נימק את קביעתו זו בכך שתכנית הר/253 א’ דורשת ביחס לכל בנייה בחוף הים אישור הן של הועדה המקומית והן של הועדה המחוזית.  עוד צוין בפסק הדין כי במקרה נשוא העתירה ביקשה הועדה המחוזית חוות דעת מקצועית של חולחו”ף וכי החלטות ועדעת אלה היו נתונים לערר של ועדת הערר המחוזית.  מפסק הדין עולה כי במקרה נשוא העתירה, דחה בית המשפט את טענות העותרים, זאת לאור קיום הליך תכנוני רחב היקף, שהתקיים בהתאים למנגנון שנקבעו בתכנית, הליך אשר לא התקיים בעניינינו.
  5. קיומו של הליך תכנוני להקמת הטיילת בהתאם למנגנון שנקבע בתכנית בעניין בניה באזור שפת הים, מקבל משנה תוקף נוכח העבודה כי בניית טיילת אינה מנויה במסגרת רשימת התכליות המותרות לאזור שפת הים כפי שמפורטות בתכנית (סעיף 44 י”ח).  כאמור, היתר הבנייה להקמת הטיילת ניתן על ידי רשות הרישוי מבלי שהוכנה תוכנית מפורטת וכן ללא דיון בועדה המקומית וללא הסכמת הועדה המחוזית, זאת בניגוד להוראות התכנית.  כידוע, רשות הרישוי מוציאה היתרי בניה במקום בו קיימת תאימות מוחלטת בין התכנית ובין ההיתר המבוקש וכשבדיקת ההתאמה היא טכנית במהותה.  במקרים אחרים דנה הועדה המקומית בבקשות להיתרים.  בעניינינו מדובר באישור בתכלית חדשה, שאינה מנויה באופן מפורש במסגרת התכליות המותרות על פי התכנית.  אישור כאמור מחייב על כן דיון בפורום נרחב, תוך התייחסות לנציגים המייצגים אינטרסים שונים ובכלל זה תוך שיתוף הציבור וכן תוך התייחסות לאלטרנטיבות השונות.  יתירה מכך, מתן ההיתר להקמת הטיילת על ידי רשות הרישוי אינו ראוי אף מן הטעם שמדובר בבניה באיזור חוף הים – משאב טבע מוגבל, רגיש סביבתית השייך לציבור בכללותו.
לאור האמור לעיל, אני מבקש כי יבוטל ההיתר שניתן על ידי רשות הרישוי ביום 26.6.11 וכי תוכן תכנית מפורטת לאזור שפת הים.  לחילופין, כפי שנקבע בלוח החלוקה, יש להעביר את הנושא לדיון בועדה המקומית ולקבל את הסכמת הועדה המחוזית.

בבריכה,

ח”כ גלעד אדרן
השר להגנת הטבע

העתקים:
גב’ אלונה שפר (קארו), מנכ”לית המשרד להגנת הסביבה
עו”ד דלית דרור, היועצת המשפטית
גב’ גלית כהן, סמנכ”לית התכנון הפתוח בר קיימא
מר שחר סולר, ראש אגף תכנון

Share
פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.